ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 2017

Η εταιρεία μας σύμφωνα με τον  Ν.4316/2014, άρθρο 66, παράγραφος 7(α) δημοσιοποιεί σε αυτήν την ιστοσελίδα, για το κοινό, τις παροχές του έτους 2017.

Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία, κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δωρεές, χορηγίες, κόστος εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης της ιατρικής κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις εκάστοτε εγκυκλίους του ΕΟΦ, έξοδα μετάβασης και διαμονής ως και κάθε άλλη παροχή βάσει σύμβασης ή από ελευθεριότητα, αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Οι παροχές οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε μη παρεμβατικές μελέτες (με ή χωρίς φάρμακο) θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά από κάθε φαρμακευτική επιχείρηση.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται είναι αντικειμενικές, αντανακλούν δε τις καλόπιστες προσπάθειές μας να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δημοσιοποίησης και χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων δημοσιοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα δεδομένα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσιοποίηση της εταιρείας Naturalia A.E. για το 2017 από εδώ.