Φαρμακοεπαγρύπνηση

Συλλογή, ανίχνευση, αξιολόγηση, κατανόηση και αποτροπή ανεπιθύμητων ενεργειών